0 ապրանք զամբյուղում

  խնդրում ենք մուտք գործել ձեր հաշիվ ապրանքները գնելու համար

Գաղտնիություն

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Ներածություն
  • Սույն քաղականության մեջ օգտագործվող հասակցություններն ունեն նույն նշանակությունը և կարգավորումները, ինչն օգտագործվում է «Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ»-ում:
  • Սույն քաղաքականությունը (այսուհետ` Քաղաքանակություն) նկարագրում է Օգտագործողի և Ընկերության հարաբերությունների ընթացքում անձնական տվյալներ հանդիսացող տեղեկույթի՝ Կայքից օգտվելու ընթացքում հավաքագրման, պահպանման, մշակման և օգտագործման ընթացակարգերը։

 

 1. Քաղաքականության նպատակները
  • Քաղաքականության նպատակն է առաջնորդվել խստագույն չափանիշներով բոլոր այն հարցերում,որոնք վերաբերում են Օգտագործողի անձնական տվյալների հավաքագրմանը, մշակմանը,պահպանմանը և օգտագործմանը։ Քաղաքականությունը սահմանում է մշակման ենթակա անձնականտվյալների տեսակները, դրանց մշակման և պահպանման կարգերը, նպատակները, և առնչվող այլհարցեր։ Քաղաքականությունը կիրառելի է Օգտագործողի այն անձնական տվյալների նկատմամբ, որոնքորևէ կերպ մշակվում են Կայքի շրջանակներում։ Քաղաքականությունը կարող է վերաբերել նաևանձնական չհամարվող այլ տվյալների:

 

 1. Կայքի շրջանակներում մշակվող անձնական տվյալներ
  • Մշակման ենթակա անձնական և այլ տվյալներն են.
   • Կայքի Օգտագործողի էլեկտրոնային հասցեն(երը), հեռախոսահամարը(ները), ծննդյան տարեթիվը,սեռը, անձնագրի կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի համարը (այդ թվում՝ անհրաժեշտությանդեպքում՝ դրանց լուսապատճենը (scan)),
   • Օգտագործողի հաշվի գրանցման տվյալները, ինչպիսիք են ընտրված Օգտագործողի անունը ևգաղտնաբառը,
   • Օգտագործողի կողմից տեղադրված նկարները, կատարված գրառումները, գնահատականները,
   • Օգտագործողի երկիրը, հասցեն,
   • Օգտագործողի բանկային քարտի տվյալները,
   • Օգտագործողի հետաքրքրությունները, նախասիրությունները, հատուկ կարիքները և այլ տվյալները:

 

 1. Անձնական տվյալների աղբյուրներ
  • Մշակման ենթակա անձնական տվյալները կարող են ստացվել հետևյալ աղբյուրներից՝
   • Օգտագործողի կողմից Կայքում գրանցման ժամանակ տրամադրված անձնական տվյալներ,
   • Օգտագործողի կողմից Կայքից օգտվելու ընթացքում տրամադրված անձնական տվյալներ,
   • Օգտագործողի կողմից Կայքի շրջանակներում որևէ այլ ձևով կապ հաստատելու արդյունքումտրամադրված անձնական տվյալներ,
   • Պատվերը մատուցած անձանցից ստացված տեղեկություններ,
   • Տրամադրված տվյալների մշակման արդյունքում ստացված տվյալներ և այլն:
  • Եթե Օգտագործողը նախընտրում է չտրամադրել անձնական տվյալները կամ հետ կանչել անձնականտվյալները մշակելու համար արդեն իսկ տրված համաձայնությունը, ապա պետք է կապ հաստատի Ընկերության հետ: Օգտագործողը գիտակցում է, որ այս դեպքում նա կկարողանա այցելել Կայք և որոշակիչափով օգտվել դրանից, սակայն չի կարողանա օգտվել Կայքի որոշակի առավելություններից, կատարելորոշակի գործողություններ և ստանալ որոշակի տեղեկատվություն:

 

 1. Անձնական տվյալների մշակման նպատակները և կարգը
  • Օգտագործողների անձնական տվյալների մշակումը կատարվում է հետևյալ նպատակներով`
   • Կայքի որակի և դրանում կատարվող գործողությունների արդյունավետության բարձրացում,
   • Կայքի որակի և դրանում կատարվող գործողությունների արդյունավետության բարձրացմանըմիտված նոր գործիքների ներդրում,
   • Օգտագործող - Ընկերություն կապի պահպանում,
   • Կայքում Օգտագործողի գրանցվելու գործընթացի ապահովում, Օգտագործողինանհատականացում, կեղծ օգտագործողների գրանցման բացառում,
   • Կայքի աշխատանքների առնչությամբ Օգտագործողի հետ կապի հաստատում, Օգտագործողիկողմից ուղարկված հաղորդագրություններին, նամակներին և հեռախոսազանգերին արձագանքում և այլն,
   • Կայքի աշխատանքների կառավարում և բարելավում,
   • Կայքի օգտագործման հնարավորությունների զարգացում և բարելավում,
   • Կայքի աշխատանքի ընթացքում ի հայտ եկող թերությունների հայտնաբերում և կանխում և այլ գործողություններ, որոնք ուղղված են Կայքի բարելավմանը, Օգտագործողի, Ընկերության և երրորդ անձանց իրավունքների պաշտպանությանը,
   • Վճարումների և բանկային փոխանցումների ապահով իրականացում և այլն:
  • Օգտագործողի անձնական տվյալների հետ կատարվող գործողություններն են` հավաքագրում,համակարգում, պահպանում, վերլուծում, օգտագործում, արխիվացում ոչնչացում։

 

 1. Անձնական տվյալների տրամադրում երրորդ անձի
  • Օգտագործողերի անձնական տվյալները որևէ երրորդ անձի չեն տրամադրվում, բացառությամբ սույնկետում նշված դեպքերի և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
  • Որոշակի անձնական տվյալներ կարող են տրամադրվել բանկերի, բանկային փոխանցումների կատարումն ապահովող ընկերությունների` վճարումները և բանկային փոխանցումներն ապահով և արագ կատարելու համար: Այսպիսի ընկերությունների անձնական տեղեկատվությունը տրամադրվում է միայն այնքանով, որքանով անհրաժեշտ է վճարումներ կատարելու համար:

 

 1. Անձնական տվյալների պաշտպանություն և տեսանելիության սահմանափակում
  • Օգտագործողերի անձնական տվյալները որևէ չթույլատրված արտահոսքից, կիրառումից,փոփոխությունից և ոչնչացումից պաշտպանելու համար կիրառվում են Կայքի տրամադրության տակեղած անվտանգության ապահովման ֆիզիկական, տեխնիկական և կազմակերպչական բոլորմիջոցները:Այնուամենայնիվ, համացանցում գտնվող որևէ կայք, այդ թվում Կայքի շրջանակներում չենկարող ապահովվել անձնական տվյալների 100% պաշտպանություն, և Կայքը չի կարողպատասխանատվություն կրել իր վերահսկողությունից դուրս տեղի ունեցած Օգտագործողի տվյալներիչթույլատրված մուտքի համար, որը հանգեցրել է Օգտագործողի անձնական տվյալների արտահոսքի,փոփոխության կամ ոչնչացման:

 

 1. Տվյալների պահպանում և ժամկետ
  • Օգտագործողների անձնական տվյալները պահպանվում են այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ էՕգտագործողի անձնական տվյալների մշակման վերը նշված նպատակներին հասնելու համար, եթե այլժամկետ սահմանված չէ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։
  • Օգտագործողի կողմից առկա հաշիվը հեռացնելու դեպքում Ընկերությունը արխիվացնում է Օգտագործողի տվյալները և շարունակում է հնարավորություն ունենալ դրանք մշակելու:
  • Եթե Օգտագործողը ցանկանում է, որ Կայքը այլևս չմշակի իր անձնական տվյալները, անհրաժեշտ էկապ հաստատել 060448848 հեռախոսահամարով կամ [email protected]  [email protected] էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

 

 1. Օգտագործողերի իրավունքները
  • Կայքում գրանցվելուց հետո Օգտագործողն իրավունք ունի մուտք գործելու իր հաշիվ և ծանոթանալուԿայքի կողմից մշակվող անձնական տվյալներին: Օրենքով սահմանված դեպքերում Օգտագործողնիրավունք ունի Կայքից պահանջելու կամ Կայքում, հնարավորության առկայության պարագայում,ինքնուրույն կատարելու ստորև նշված գործողությունները, իսկ նման հնարավորության բացակայությանպարագայում դիմելու Ընկերությանը ստորև նշված գործողությունների կատարման համար`
   • Օգտագործողի անձնական տվյալների ուղղում,
   • Օգտագործողի անձնական տվյալների ոչնչացում,
   • Հետ կանչելու իր անձնական տվյալները Կայքի կողմից մշակելու համար տրված համաձայնությունը (այս դեպքում Կայքի օգտագործման հնարավորությունները կարող են սահմանափակվել),
   • Օգտվելու Հայաստանանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ իրավունքներից:

 

 1. Անձնական տվյալների պահպանման քաղաքականության մեջ կատարվող փոփոխություններ
  • Ընկերությունը կարող է պարբերաբար, ըստ անհրաժեշտության, փոփոխել և/կամ լրացնելՔաղաքականությունը: Քաղաքականության փոփոխված տարբերակը հրապարակվում է Կայքում և ուժիմեջ է մտնում հրապարակվելու պահից: Որոշ դեպքերում, եթե Քաղաքականությունում կատարվողփոփոխությունները էական նշանակություն ունենան, Օգտագործողը Կայքում կծանուցվի այդ մասին իր՝Օգտագործողի անվամբ մուտք գործելու պահին:

 

 1. Համաձայնություն
  • Կայքի կողմից Օգտագործողի անձնական տվյալները մշակելու վերաբերյալ Օգտագործողիհամաձայնությունը համարվում է տրված Օգտագործողի կողմից Կայքում գրանցվելու և/կամ Կայքում իրհաշիվ մուտք գործելու փաստով, ինչը համարվում է այնպիսի հավաստի գործողություն, որն ակնհայտորենվկայում է Օգտագործողի՝ անձնական տվյալները օգտագործելու համաձայնության մասին, որը տրված էանձամբ Օգտագործողի կողմից։
  • Տալով համաձայնությունը Կայքի կողմից Օգտագործողի անձնական տվյալները մշակելուվերաբերյալ՝ Օգտագործողը միաժամանակ հաստատում է, որ ծանոթացել է Քաղաքականությանբովանդակությանը, այն հասկանալի և ընդունելի է իր համար, և Օգտագործողը համաձայն էՔաղաքականության մեջ ներառված բոլոր դրույթներին։

 

 1. Հարաբերությունների կարգավորում
  • Քաղաքականության հետ կապված, Օգտագործողի և Ընկերության միջև առաջացած հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և «Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ»-ով: